گذشته کامل

Home                                                                                                     QuizzesGrammarContinue LearningStart Learning

 

      برای نکات بیشتر رجوع کنید به      English Teaching Techniques      Using Technology in Teaching

گرامر مبتدی  
زمان ها در گرامر انگلیسی

اشکال گرامری در زبان انگلیسی

جدول های مربوط به شکل زمان ها

انگلیسی با رویکرد کاربردی
تست های جامع گرامر در مورد افعال

تست های جامع گرامر در تمامی زمینه ها

تمرین های گرامری سطح مبتدی تا متوسط
تست های گرامر سطح پیشرفته
گرامر آسان
گرامر دشوار
Proficiency تست
اصطلاحات
لغت های مرتبط با فیلم ها

2000 کلمه اصلی

کلمات جالب توجه
تست های جامع کلمات انگلیسی در تمامی سطوح
لغات سطح پایه
لغات متوسط
لغات دشوار
لغات سطح پایه به همراه تصویر
جدول های متقاطع ساده
جدول های متقاطع دشوار
تست های جا مع خواندن و درک مفاهیم در تمامی سطوح
(Listening) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Speaking) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Reading) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Writing) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
1500 مکالمه
200 داستان
کتاب های شنیداری 1
کتاب های شنیداری 2
تست های کلمات

چگونه زبان انگلیسی خود را تقویت کنید

تعیین اهداف یادگیری

چگونه انگلیسی صحبت کنیم؟

استراتژی های تست زنی و حضور در آزمون

انواع یادگیرنده ها یا زبان آموزان

ماز یادگیری

 

گذشته کامل

در این بخش مثال ها و ساختار زمان گذشته کامل توضیح داده شده است

 

برای بیان عملی که در گذشته قبل از عملی دیگر انجام شده باشد.

I had eaten lunch before they arrived. پیش از اینکه وارد شوند نهارم را خورده بودم
Susan had already finished the project when he asked for help.  وقتی او تقاضای کمک کرد سوزان پروژه را به اتمام رسانده بود.

 

برای بیان عملی که پیش از عملی دیگر در گذشته برای مدتی بطول انجامیده بوده است

I had lived abroad for twenty years when I received the transfer.  وقتی انتقالی من رسید بیست سال بود که در خارج از کشور زندگی می کردم
Jane had studied in England before she did her master's at Harvard. جین پیش از اخذ مدرک فوق لیسانس اش از هاروارد در انگلیس به تحصیل مشغول بوده است

 

برای بیان عملی که به عنوان پیش بینی عملی دیگر به وقوع پیوسته است

I had prepared for the exams and was ready to do well. من برای آزمون آماده بودم و مهیای انجام آزمونی به خوبی بودم.
Tom had lost twenty pounds and could begin anew.   تام بیست پوند از وزن خود کم کرده بود و آماده  شروعی دوباره بود

 

در جملات شرطی نوع سوم برای بیان عملی که شرطی تخیلی

If I had known that, I would have acted differently.  اگر می دانستم، طوری دیگر عمل می کردم
She would have come to the party if she had been invited.  اگر به مهمانی دعوت شده بود حتماً می آمد

 

به همراه wish برای بیان آرزویی در گذشته

I wish you had told me.                                                                     ایکاش به من گفته بودی
She wishes she had known about his problems.  او آرزو می کند که ایکاش در مورد مشکل اش می دانست

 

عبارت های زمانی که معمولاً با زمان گذشته کامل استفاده می شوند

already, just, before, when

 

ساختار

مثبت

قسمت سوم فعل + had + فاعل

I, You, He, She, We, They had finished before I arrived.
 

منفی

فاعل + had + not + قسمت سوم فعل

I, You, He, She, We, They hadn't eaten before he finished the job.
 

سؤالی

Question word + had + subject + past participle

قسمت سوم فعل + فاعل + had + کلمه پرسشی

What -> had he, she, you, we, they thought before I asked the question?

تست مقایسه ای زمان های ساده و استمراری

جدول خط زمانی افعال

 

    Soziety     جستجوهای مرتبط     تمرین های گرامر        مطالعه گرامر       زبان آموز انگلیسی    مطالب شنیداری   بهبود انگلیسی  

مقوله های آموزشی

2011 Dorrnaame.com. All rights reserved.